Kursplan

Introduktion till akademisk engelska

Kurskod
GEN2VD
Poäng
6 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2022-03-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-03-03.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • analysera de utmärkande dragen hos olika typer av akademisk text inom ämnet engelska, i synnerhet inom språkvetenskap och litteraturstudier
  • redogöra för huvudsakliga skillnader och likheter vad gäller diskursiva och retoriska strategier som kännetecknar olika specialiseringar inom ämnet engelska
  • producera ett urval av vanliga muntliga och skriftliga akademiska texter, som följer konventionerna inom akademisk engelska
  • kamratgranska andras och redigera egna arbeten i enlighet med konventionerna inom akademisk engelska.

Innehåll

Kursen ger en introduktion i akademisk kommunikation på engelska inom olika akademiska discipliner, med särskilt fokus på språkvetenskap och litteraturstudier. Kursen behandlar vanliga genrer inom akademiskt tal och skrift och lyfter fram typiska drag hos dessa genrer, vad gäller såväl språkliga former som retoriska funktioner.

Examinationsformer

  • Aktivt deltagande i seminarier
  • Skriftliga inlämningsuppgifter
  • En muntlig presentation

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:
  • Seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, muntlig presentation - 6 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.