Kursplan

Engelska, Språkdidaktik l

Kurskod
GEN2QW
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-06-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-06-30.

Lärandemål

Kursen syftar till att den studerande utvecklar grundläggande språkdidaktiska kunskaper i engelska.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och diskutera det engelska språkets historiska utveckling och nuvarande ställning i skola och samhälle
  • redogöra för och diskutera centrala språkinlärningsteorier och deras betydelse för språkundervisningen
  • diskutera och reflektera över skolans styrdokument med särskilt fokus på det engelska språkets kurs- och ämnesplaner
  • diskutera och reflektera över språkdidaktiska frågeställningar som rör urval av undervisningsmaterial och arbetssätt i relation till målgrupp och skolans styrdokument
  • med utgångspunkt i didaktiska frågeställningar visa förmåga att välja, bearbeta och presentera innehåll och arbetssätt för språkundervisningen
  • redogöra för hur lektioner i engelska kan planeras med hänsyn till flerspråkighet och elevers varierande färdigheter i engelska.

Innehåll

Kursen ger en teoretisk grund till språklärande och språkundervisning och kompletterar övriga studier i engelska inför den kommande yrkesrollen som språklärare.
Kursen utgör en introduktion till språkdidaktik och till de centrala frågor som rör språkundervisningens innehåll och utformning i relation till elevers olika förutsättningar för språkinlärning och skolans styrdokument. Det engelska språkets roll och utveckling i svensk skola behandlas i en historisk tillbakablick. Kursen utgår från centrala teorier kring språklärande. Genom att också studera aktuella styrdokument i form av läroplan, kurs- och ämnesplan för ämnet engelska, behandlas relationen mellan teorierna och engelskundervisningens olika moment. Detta innehåll kopplas till övriga studier i ämnet engelska samt till det framtida yrket och den konkreta undervisningssituationen liksom till de krav som ställs på språkläraren i sitt uppdrag i skolan. Seminarier på teman som språklig medvetenhet och flerspråkighet omfattar såväl teoretiska aspekter som praktiska exempel på undervisningssituationer, vilka analyseras och diskuteras muntligt och skriftligt.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarier med obligatorisk närvaro. Undervisningen sker både på svenska och på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.

Ersätter GEN2JG.