Kursplan

Nätverkssäkerhet och systemadministration

Kurskod
GDT2KB
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Datateknik (DTA)
Ämnesgrupp
Datateknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Datateknik1
Mikrodataanalys2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
2G2F
Fastställd
Fastställd 2020-10-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-12-03.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • Beskriva hur teknik som virtualisering, mjukvarupaketering via containerbaserad teknik, programvarudefinierade nätverk (moln) och automatisering påverkar utvecklandet av modern nätverksteknologi
  • Bedöma och konfigurera dynamiska routingprotokoll i både punkt-till-punkt- och multiaccess-nätverk
  • Designa, implementera och administrera datorsystem samt automatisera vanligt förekommande adminuppgifter inom en företagsorganisation
  • Analysera och implementera metoder för att skapa, optimera, övervaka, felsöka och testa skalbara nätverksarkitekturer med avseende på både WAN- och LAN teknologier, inkluderat metoder för säker fjärråtkomst
  • Analysera, bedöma och implementera metoder för att mildra/förhindra cybersäkerhetshot mot infrastruktur, nätverksenheter, datorsystem samt operativsystem
  • Analysera och utvärdera lämpliga implementationer för säker data- och informationshantering såväl under transport som i vila
  • Analysera, bedöma och utföra icke-funktionella tester
  • Utföra riskanalys inom en organisations/företags infrastruktur
  • Producera och presentera välstrukturerad och välskriven dokumentation

Innehåll

Kursen har ett stort fokus på praktisk förvaltning och systemadministration, där studenterna på grundval av givna ramar själva får utforma, implementera och demonstrera en sammanhängande IT-lösning för en fiktiv organisation. Slutprodukten utvärderas med avseende på dess samlade funktion, säkerhet och kapacitet. Detta inkluderar arbetsmetoder för design, implementering, analys och verifiering/validering, test samt dokumentation.

Kursen innehåller arkitekturer och överväganden relaterade till design, IT-säkerhet, drift, felsökning och test av företagsnätverk, både “on-site“ och i moln-lösningar. Vidare ingår ingår begrepp som WAN-teknik (wide area network), servicekvalitet (QoS) för säker fjärråtkomst, programvarudefinierad nätverkshantering (SDN), inklusive styrbaserade arkitekturer, virtualisering och automatiseringskoncept som stöder digitalisering av nätverk.
Andra nyckelbegrepp som förekommer är riskanalys, skydd av data/infrastruktur (såväl fysiskt som teknikbaserat) samt incidenthantering.

Examinationsformer

Skriftlig rapport samt muntlig och praktisk redovisning av projektuppgift. (4 hp)
Skriftlig rapport samt muntlig och praktisk redovisning av laborationer (2 hp)
Skriftlig tentamen (1,5 hp)

Arbetsformer

Föreläsningar och laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Förkunskapskrav

  • Datakommunikation 2, 7,5 hp grundnivå

Övrigt

Ersätter GDT28X.