Kursplan

Husbyggnadsprojekt III - Byggkonstruktionsprojekt

Kurskod
GBY2V7
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp
Byggteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2022-03-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-03-01.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande för ett konkret husbyggnadsprojekt kunna:

 • välja byggtekniska lösningar för en husbyggnad
 • utföra lastberäkningar
 • dimensionera konstruktionselement av trä, stål och betong
 • konstruera knutpunkter och förband
 • dimensionera geokonstruktioner
 • utföra konstruktionsberäkningar med datorprogram
 • redovisa utförda beräkningar och CAD-ritningar i en rapport.

Innehåll

I kursen utformas och dimensioneras bärverket i en husbyggnad efter förlaga i form av arkitekturritningar och beskrivningar. Laster bestäms och olika lastfall beräknas. Konstruktionselement dimensioneras och infästningar för dessa utformas. Stomstabilisering utformas och dimensioneras. Grundläggning och av jordlaster påverkade konstruktionselement dimensioneras. Framtagen konstruktion beskrivs och ritas i CAD. Förutsättningar, föreskrifter och beräkningar och ritningar redovisas i en rapport.

Examinationsformer

 • Skriftlig rapport 5 hp
 • Seminarium 1,5 hp
 • Muntlig redovisning 1 hp

Arbetsformer

Arbetsformerna är projektarbete med handledning. Handledning sker under schemalagda tillfällen.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Skriftlig rapport, U-VG.
Seminarium och muntlig redovisning, U-G.

Slutbetyget styrs av rapporten.

Förkunskapskrav

 • 90 hp i Byggteknik - Högskoleingenjörsprogrammet
 • Byggstatik och hållfasthetslära 7,5 hp

Övrigt

Ersätter BY2024.