Kursplan

Byggplanering och arbetsmiljö

Kurskod
GBY2NG
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp
Byggteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2021-02-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-05-11.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskaper om byggandets organisation och genomförande samt grundläggande arbetsmiljöarbete.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • redogöra för byggprocessen och dess olika skeden
 • redogöra för projekteringsprocessen och svenska entreprenadjuridiska bestämmelser
 • definiera byggbranschens aktörer och deras uppdrag
 • beskriva vilka handlingar som upprättas och används under ett byggprojekts genomförande
 • ange vilka lagar och regler som påverkar byggandet i Sverige
 • redogöra för byggplaneringens betydelse för hållbar utveckling
 • beskriva olika entreprenadformer
 • upprätta handlingar som ingår i ett förfrågningsunderlag
 • beskriva arbetsmiljöarbetets grunder i projekteringsskedet beträffande lagstiftning, begrepp och aktörer
 • redogöra för systematiskt arbetsmiljöarbete ur fysiskt och psykosocialt perspektiv

Innehåll

Kursen omfattar byggprocessen från idé till förvaltning. Innehållet fokuseras inledningsvis mot aktörer, handlingar och gällande regelverk i byggprocessens olika skeden. Vidare behandlas upphandlingsprocessen, olika entreprenadformer och entreprenadjuridik med fördjupning inom upprättande av förfrågningsunderlag. Grundläggande arbetsmiljökunskap och fördjupning inom arbetsmiljöarbete i projekteringsskedet löper parallellt med tidigare nämnt kursinnehåll.

Examinationsformer

 • Skriftlig tentamen 3 hp
 • Inlämningsuppgifter 2 hp
 • Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier och laborationer 2,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5.

Inlämningsuppgifter, seminarier och laborationer U,G.

Förkunskapskrav

 • 45 hp inom Byggteknik - Produktion och förvaltning eller Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram eller Bygg- och samhällsplanerarprogrammet

Övrigt

Ersätter BY1067.