Kursplan

Husbyggnadssystem

Kurskod
GBY2ME
Poäng
5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp
Byggteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2021-02-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-05-10.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskaper i husbyggnadsteknik, speciellt beträffande uppbyggnaden av flerbostadshus, kontorsbyggnader och industrilokaler.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för olika stomsystem samt göra en lastanalys för dessa system
  • Visa och motivera hur gällande brand-, ljud-, lufttäthets och fuktkrav normalt uppfylls för ett flerbostadshus, kontorshus och industribyggnad
  • Visa förståelse för uppbyggnaden av förekommande konstruktionsdetaljer för flerbostadshus, kontor och industribyggnader
  • Beskriva produktionsmetoder för olika stomsystem

Innehåll

I kursen behandlas förekommande stomsystem och detaljer för flerbostadshus, kontor och industrilokaler. Områden som brandskyddsprojektering, fuktdimensionering, ljudprojektering och funktionskrav i bostäder kommer även att belysas. Under kursens gång kommer en inlämningsuppgift att utföras där ett antal byggtekniska detaljer skall utarbetas. Lufttäthetsprovning kommer även att studeras.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 4 hp
Individuell inlämningsuppgift 0,5 hp
Laboration 0,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5.

Kursbetyget baseras på tentamen U, 3, 4 ,5

Inlämningsuppgift och laboration U,G.

Förkunskapskrav

  • 30 hp inom Byggteknik - Produktion och förvaltning eller Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram

Övrigt

Kursen ersätter BY2019