Kursplan

Audiovisuell information och etik

Kurskod
GBQ2WG
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2022-05-25.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-07-08.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande kritiska perspektiv
 • redogöra för och diskutera reklambranschens självreglerande funktioner som syftar till att upprätthålla god marknadsföringsetik
 • redogöra för hur medier och demokrati förhåller sig till varandra utifrån information och nyhetsvärdering
 • genomföra en filmanalys utifrån etiska och andra kritiska perspektiv
 • gestalta etiska och ideologiska ställningstaganden med hjälp av audiovisuell kommunikation
 • diskutera etiska val i sin egen och andras filmer
 • samarbeta i samband med audiovisuell produktion baserad på etiska och ideologiska principer.

Innehåll

Kursens innehåll kretsar kring förutsättningarna för medieteknisk och audiovisuell kommunikation och de krav som ställs på medieproducentens etiska förhållningssätt och kritiska förmågor. Kursen består av fyra moduler. Den första fokuserar på det offentliga rummet ur ett medieproducentperspektiv med syftet att öka förståelsen för etiska gränsdragningar och moraliska ställningstaganden inom media. Grundläggande teorier kopplade till etikområdet och kritiska perspektiv diskuteras. Utifrån detta görs i nästa modul en skriftlig filmanalys. I en tredje modul praktiseras de teoretiska perspektiven genom gestaltande övningar. En fjärde modul utgörs av en reflektion utifrån de gestaltande övningarna.

Examinationsformer

Examinationer sker genom

 • skriftliga inlämningsuppgifter
 • audiovisuella gestaltningsuppgifter
 • aktivt deltagande under seminarier, handledningar, workshoppar och muntliga redovisningar

Arbetsformer

-

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 7 hp.

Betygsrapportering:
Modul 1: Etiska och kritiska perspektiv - 2 hp (U-G)
Modul 2: Skriftlig filmanalys - 6 hp (U-VG)
Modul 3: Gestaltande övning - 6 hp (U-VG)
Modul 4: Reflektion - 1 hp (U-VG)

Förkunskapskrav

 • 75 hp inom huvudområdet Bildproduktion

Övrigt

Ersätter GBQ274