Kursplan

Filmanalys och gestaltning

Kurskod
GBQ2UN
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2022-02-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-03-04.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för olika teoretiska angreppssätt för film- och manusanalys
  • analysera filmer och manus utifrån valda teoretiska utgångspunkter och preciserade syften och frågeställningar
  • omforma filmmanus innehållsmässigt genom tillägg och förändring av scener baserade på kritisk analys
  • skriva akademisk text i enlighet med vetenskapliga texters konventioner för struktur, språkbehandling och formalia
  • arbeta kollaborativt med filmmanusförfattande.

Innehåll

Kursen behandlar teoretiska angreppssätt och metoder för analys och tolkning av film och manus. Fokus ligger på tillämpning av teoretiska perspektiv i samband med analys av film och manus samt vid produktion av manustext. Hermeneutik, semiotik, narratologi, adaption, filmestetik och manusteori är centrala utgångspunkter, liksom kritisk teori utifrån begrepp som makt och genus. Kopplingen mellan analys, filmmanusprocessen och den visuella gestaltningen betonas i kursen. Adaptionsinriktad manusövning utifrån befintligt filmmanus ingår.Examinationsformer

Examination genom aktivt deltagande vid seminarier, workshops, samt genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

Arbetsformer

Föreläsningar, filmmanusförfattande, samt obligatoriska workshoppar, seminarier och handledningar. Arbete i grupp och individuellt arbete varvas.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Modul 1: Filmscensmanus, 2,5 hp
Modul 2: Seminarier och skriftlig filmanalys, 5 hp


För att erhålla VG på hela kursen krävs VG på modul 2.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter BQ1099.