Kursplan

Informationsfilmsproduktion

Kurskod
GBQ2U4
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2022-02-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-02-25.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • självständigt initiera, planera och genomföra en samproduktion gällande informationsfilm eller instruktionsfilm
  • redogöra för relevant grundläggande juridik och etik som rör informations- och instruktionsfilm
  • motivera specifika designval utifrån insamlad data, målgrupp och typ av visningsfönster
  • motivera och argumentera för specifika designval utifrån teori som rör informationsfilms och instruktionsfilms kommunikation
  • göra en skriftlig projektbeskrivning som också innehåller avtalsmall
  • utföra en projektpresentation inklusive visualiseringar
  • skriftligt analysera en informations- eller instruktionsfilm utifrån teori som rör filmdesign och filmkommunikation i enlighet med vetenskapliga texters krav på språklig framställning, formalia och struktur
  • kritiskt granska och konstruktivt diskutera egna och andras filmsproduktioner
  • uppvisa samarbetsförmåga med samproduktionens olika intressenter.

Innehåll

Kursen innehåller teori och metodik för informations- och instruktionsfilm. Under kursen planeras och produceras samproduktioner av informations- eller instruktionsfilm i projektgrupper, från målgruppsanalys och idéutveckling till leverans av färdig filmproduktion. Arbetet med produktionerna planeras och bedrivs under handledning och i enlighet med effektiv projektledningsmetodik.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter och audiovisuella arbeten, samt genom aktivt deltagande på seminarier, handledningar och workshoppar.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska seminarier, handledningar och workshoppar.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på modul 1 och 2 samt ytterligare en modul.

Betygsrapportering:
Modul 1: Samproduktion av informationsfilm/instruktionsfilm - 8 hp
Modul 2: Skriftlig projektbeskrivning - 3 hp
Modul 3: Projektpresentation - 2 hp
Modul 4: Skriftlig filmanalys - 2 hp

Förkunskapskrav

  • 60 hp inom Bildproduktion inklusive kursen Människan och den rörliga bilden, 7,5 hp

Övrigt

Ersätter BQ2053.