Kurs GBQ2U4

Informationsfilmsproduktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Bildproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • självständigt initiera, planera och genomföra en samproduktion gällande informationsfilm eller instruktionsfilm
  • redogöra för relevant grundläggande juridik och etik som rör informations- och instruktionsfilm
  • motivera specifika designval utifrån insamlad data, målgrupp och typ av visningsfönster
  • motivera och argumentera för specifika designval utifrån teori som rör informationsfilms och instruktionsfilms kommunikation
  • göra en skriftlig projektbeskrivning som också innehåller avtalsmall
  • utföra en projektpresentation inklusive visualiseringar
  • skriftligt analysera en informations- eller instruktionsfilm utifrån teori som rör filmdesign och filmkommunikation i enlighet med vetenskapliga texters krav på språklig framställning, formalia och struktur
  • kritiskt granska och konstruktivt diskutera egna och andras filmsproduktioner
  • uppvisa samarbetsförmåga med samproduktionens olika intressenter.