Kursplan

Konceptutveckling inom medieproduktion för Bildproduktion

Kurskod
GBQ2NJ
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2021-03-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-03-12.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • utveckla ett mediekoncept som inbegriper såväl innehåll och form som arbetsformer, där audiovisuell produktion ingår
  • redovisa och diskutera de grundläggande tekniska, organisatoriska, juridiska, ekonomiska och etiska frågeställningar som ett nytt mediekoncept innebär
  • tillämpa de praktiska rutiner som krävs för att skapa nödvändig dokumentation för ett mediekoncepts genomförande som projekt
  • audiovisuellt presentera och marknadsföra idéer om mediekonceptet till tänkta kunder utifrån branschmässiga villkor.

Innehåll

Kursen behandlar konceptutvecklingsprocesser utifrån designteoretiska utgångspunkter. Omvärldsanalys, idégenerering och konceptutveckling för medieprojekt studeras. I mediekonceptets utveckling ingår det även att planera, budgetera och behandla avtalsfrågor. Kursen berör även aktuella marknadsvillkor för medieproduktioner i relation till olika samhällssektorer.
Under kursen utvecklas ett mediekoncept utifrån en idé, på studentens initiativ, fram till ett konceptförslag. Konceptutvecklingsprocessen beskrivs och problematiseras i relation till etablerade professionella yrkesroller. Idéer och koncept presenteras genom s.k. “pitch“ inför en tänkt kund eller samarbetspartner.

Examinationsformer

Modul 1 examineras genom muntliga presentationer, samt en ‘pitch‘ av ett konceptförslag.
Modul 2 examineras genom presentationer av audiovisuella prototyper.
Modul 3 examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.
Modul 4 examineras genom en skriftligt projektplan.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier, och ett grupparbete med handledning.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på modul 1, 2 och 3.

Betygsrapportering:
Modul 1: Konceptpresentation och pitch - 2 hp
Modul 2: Audiovisuell prototyp - 2,5 hp
Modul 3: Konceptutvecklingsprocessen - 1,5hp
Modul 4: Projektplan - 1,5hp

Förkunskapskrav

  • 120 hp inom Bildproduktion

Övrigt

Ersätter BQ2049.