Kursplan

Dokumentärfilmproduktion

Kurskod
GBQ2MT
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2021-03-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-03-01.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för hur man planerar och arbetar praktiskt som film/videofotograf respektive klippare/redigerare inom dokumentärfilmproduktion, med hänsyn till produktionsvillkor
  • relatera tekniska verktyg för ljud och rörlig bild till estetiska resonemang kring dokumentärfilmfoto och filmklippning
  • redogöra för olika förhållningssätt till motivet inom dokumentärfilmproduktion
  • analysera ett inspelat dokumentärt filmmaterial och välja ut vad som ur teknisk och konstnärlig aspekt bidrar till att fylla filmens syfte
  • i ett mindre projekt tillämpa sina kunskaper om dokumentärfilmandets produktionsvillkor och förhållningssätt, liksom dokumentärfilmfotots och klippningens estetik och teknik
  • uppvisa medvetenhet, kunskaper och färdigheter beträffande dokumentära berättar- och produktionsformer
  • analysera, reflektera och syntetisera utifrån teoretiska perspektiv på dokumentärfilm
  • diskutera etiska frågeställningar inom dokumentärfilmsproduktion utifrån såväl formella som innehållsliga aspekter.

Innehåll

Kursen innehåller grundläggande kunskaper i etnografiskt betraktande, dokumentärt berättande, dokumentärproduktion och dokumentärfilmens historia och relation till samhällsutvecklingen. Kursen behandlar även de speciella villkor som gäller dels för fotografen när man ska filma olika former av dokumentärer, dels för klipparen/redigeraren i klipprocessen. Särskilt betonas aspekten av att medvetet förhålla sig till det man ska spela in respektive hur man ska arbeta med omfångsrikt material. Genom ett projekt praktiseras färdigheter i inspelning av ett dokumentärt filmmaterial.

Examinationsformer

Examinationen sker genom skriftliga uppgifter, examinerande seminarier, en etnografisk övning samt en dokumentärfilmsövning.

Arbetsformer

Kursen arbetsformer är föreläsningar, seminarier, övningar och ett projektarbete.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 12 hp.

Betygsrapportering:
Modul 1: Etnografisk övning och seminarier - 3 hp
Modul 2: Dokumentärfilmprojekt - 9 hp
Modul 3: Skriftliga uppgifter - 3 hp

Förkunskapskrav

  • 60 hp inom Bildproduktion, inklusive kursen Grunderna i filmproduktion, 15 hp

Övrigt

Ersätter BQ1076.