Kursplan

Informationsfilmsproduktion

Kurskod
GBQ273
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2019-03-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-03-01.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • självständigt initiera, planera och genomföra en samproduktion gällande informationsfilm/instruktionsfilm
  • motivera specifika designval utifrån relevant datainsamling inklusive typ av visningsfönster
  • motivera specifika designval utifrån informationsdesignsteori och/eller inlärningsteori
  • skriva en projektbeskrivning inklusive avtalsmall
  • utföra en projektpresentation inklusive visualiseringar
  • skriftligt redovisa samproduktionen och diskutera det egna arbetet utifrån frågor som rör datainsamling, kreativitet, innovation, informations-/instruktionsansats, etik, distributionssätt, upphovsrätt och hållbarhetsaspekter
  • kritiskt granska och konstruktivt diskutera egna och andras produktioner
  • uppvisa samarbetsförmåga med samproduktionens olika parter inklusive lärare och studenter.

Innehåll

Studenten genomför en samproduktion i grupp i form av en informationsfilm/instruktionsfilm. Studenten presenterar en idé/synopsis för bedömning och vidtar därefter ett självständigt arbete med löpande avstämningar och handledning. Arbetsgången är strukturerad enligt agil projektledningsmetodik och studenten planerar och genomför arbetet enligt denna projektledningsmetod. Studenten medverkar som produktionsmedlem även i andras samproduktioner. Projektet redovisas och diskuteras med extern part från branschen. Kursen avslutas med en redovisning av erfarenheter som gjorts under projektarbetet.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga och audiovisuella arbeten, samt genom bedömning av aktiviteten under seminarier, handledningar och workshopar.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar och obligatoriska seminarier, handledningar och workshopar.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på modul 1 och 2 samt ytterligare en modul.

En förutsättning för att kunna få betyget VG är att informationsfilmen/instruktionsfilmen produceras och redovisas inom föreskriven tid.

Betygsrapportering:
Modul 1: Samproduktion av informationsfilm/instruktionsfilm - 8 hp
Modul 2: Skriftlig projektbeskrivning - 3 hp
Modul 3: Projektpresentation - 2 hp
Modul 4: Skriftlig filmanalys - 2 hp

Förkunskapskrav

  • 60 hp inom Bildproduktion inklusive kursen Människan och den rörliga bilden, 7,5 hp

Övrigt

Ersätter BQ2053.