Kursplan

Bild i grundskolans tidigare år, del A

Kurskod
GBP32V
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Bild (BIL)
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1GXX
Fastställd
Fastställd 2023-02-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2023-02-10.

Mål

Kursen förbereder för bildundervisning i grundskolans tidigare år. Målet är att den studerande efter avslutad kurs har kunskaper om hur elever stimuleras att utforska och kritiskt granska olika bildmediers uttrycksmöjligheter. Stor vikt läggs också vid att den studerande utvecklar sin förmåga att analysera och samtala om olika slags bilder.

Delkurser

1.
Bildämnet och visuell kultur, 9 högskolepoäng

Efter godkänd delkurs ska studenten kunna:

 • redogöra för centrala begrepp inom visuell kultur, om hur bilder formar och påverkar människors seende och förståelse av världen
 • skapa och presentera tvådimensionella bilder med olika tekniker och material på en grundläggande nivå
 • didaktiskt överväga hur lärare kan stimulera elevers intresse och förmåga att uttrycka sig visuellt.

2.
Formgivning och visuell gestaltning, 6 högskolepoäng

Efter godkänd delkurs ska studenten kunna:

 • redogöra för centrala begrepp inom formgivning och visuell gestaltning och tillämpa dessa i samtal om form
 • skapa och presentera tredimensionella bilder med olika tekniker och material
 • använda material utifrån kännedom om ekonomiska och miljömässiga konsekvenser
 • tolka styrdokument relaterade till bildämnet i grundskolans tidigare år samt visa kännedom om betygssättning och bedömning i ämnet bild
 • didaktiskt överväga hur lärare kan stimulera elevers intresse och förmåga att uttrycka sig i formgivning.

Innehåll

Kursen består av två delkurser. I båda delkurserna behandlas lärande inom bildområdet.

Delkurser

1.
Bildämnet och visuell kultur, 9 högskolepoäng

I denna delkurs utforskas tvådimensionellt bildskapande för att undersöka hur olika tekniker och material kan användas i bildundervisningen för grundskolans tidigare år. I delkursen behandlas också centrala begrepp inom visuell kultur och hur bilder konstrueras och rekonstrueras samt påverkar människors seende och förståelse av världen.

2.
Formgivning och visuell gestaltning, 6 högskolepoäng

I denna delkurs utforskas tredimensionellt bildskapande och för området relevanta ämnesteoretiska termer och begrepp, samt hur dessa tillämpas i samtal om och presentation av form. I delkursen behandlas också hållbarhetsperspektiv och didaktisk reflektion kopplat till bildskapande i skolan. Vidare studeras skolans styrdokument gällande bildämnets mål, innehåll och kunskapskrav i grundskolans tidigare år. Även betygssättning och bedömning i ämnet bild behandlas och problematiseras.

Examinationsformer

 • aktivt deltagande i seminarier och workshops
 • gestaltande redovisningar
 • muntliga presentationer
 • skriftliga inlämningsuppgifter

Betyg

Som betygsskala på hel kurs används U–VG.

För att erhålla betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på båda modulerna.

Betyg rapporteras enligt följande:

 • Bildämnet och visuell kultur - 9 hp | U–VG
 • Formgivning och visuell gestaltning - 6 hp | U–VG

Behörighet

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Undervisningen är nätbaserad med två obligatoriska campusträffar omfattande tre dagar vardera.

Den studerande måste ha tillgång till dator med internetuppkoppling, webbkamera och headset samt digital stillbildskamera. Vidare måste den studerande ha tillgång till förbrukningsmaterial till de laborativa övningar som inte genomförs under campusträffarna.

En till två fältuppgifter ingår i kursen.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med andra kurser med motsvarande innehåll.

Om studenten har ett beslut/rekommendation om riktat pedagogiskt stöd från Högskolan Dalarna på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator avgör utifrån kursplanens mål om examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.