Kursplan

Bild och berättande i förskolan

Kurskod
GBP2RP
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Bild (BIL)
Ämnesgrupp
Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen
Utbildningsområde
Övriga områden, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-10-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-01-01.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva hur estetiska lärprocesser och olika gestaltningsformer kan stimulera och utveckla barns berättande
  • diskutera hur berättande för och av barn kan stimulera till barns utveckling och lärande
  • använda analoga och digitala verktyg för att gestalta berättande
  • skapa förutsättningar för att utveckla barns berättande genom bildskapande och andra gestaltningsformer.

Innehåll

I kursen studeras barns berättande och berättande för barn utifrån muntlig berättartradition och mediala berättelser. Begreppet estetiska lärprocesser introduceras och kopplas till hur berättande i förskolans pedagogiska verksamhet kan utformas. Olika gestaltningsformer för berättande, både analoga och digitala, samt audiella och visuella, tränas i workshops och iscensätts i barngrupp. Grunden för etiska förhållningssätt i arbete med barn och bild i förskolans verksamhet behandlas. Hur barn berättar och vad barn berättar studeras genom fotoelicitering och övriga kommunikationsformer under fältdagar på förskolan. Berättandets betydelse för barns utveckling och lärande diskuteras utifrån kurslitteratur och föreläsningar. Arbetet under kursen dokumenteras genomgående i portfolioform utifrån grundläggande vetenskapliga principer.

Examinationsformer

Kursens mål examineras genom muntlig och skriftlig presentation och diskussion av seminarieuppgifter, samt genom dokumentation och reflektion i portfolio-form.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är seminarier, fältdagar, workshops, föreläsningar, studiegruppsarbeten.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

-