Kursplan

Kompetensförsörjning - bemanning och rekrytering

Kurskod
GAB2XT
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Arbetsvetenskap (ABA)
Ämnesgrupp
Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2022-09-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-09-15.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva och diskutera ett strukturellt arbetsmarknadsperspektiv
  • beskriva, diskutera och kritiskt reflektera kring personalplanering utifrån mångfaldsaspekter och demografi
  • redogöra för och diskutera kompetensförsörjning, bemanning och rekryteringsprocesser
  • analysera arbetslivsanknutna erfarenheter utifrån arbetsvetenskapens teorier
  • tillämpa vetenskapliga texters krav på språklig framställning, formalia och struktur
  • redogöra för grundläggande lagar och regler som gäller vid anställning och rekrytering.

Innehåll

Kursen består av tre moduler. Den första modulen omfattar ett strukturellt arbetsmarknadsperspektiv som diskuterar personalplanering, mångfaldsfrågor samt demografiska frågor. Den andra modulen innehåller en arbetslivsanknuten uppgift som knyter an till organisatoriskt arbete med bemanning och rekrytering. Den tredje modulen omfattar juridiska perspektiv inom anställning och rekrytering.

Examinationsformer

  • aktivt deltagande under seminarier, handledningar och workshoppar
  • muntliga redovisningar
  • skriftliga inlämningsuppgifter

Arbetsformer

-

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Betygsrapportering:

Modul 1: Strukturellt arbetsmarknadsperspektiv, 3 hp
Modul 2: Arbetslivsanknuten uppgift, 3,5 hp
Modul 3: Juridiska perspektiv, 1 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter GPA2AK