Kursplan

Franska, Språkdidaktik I

Kurskod
FR1032
Poäng
6 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Franska (FRA)
Ämnesgrupp
Franska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för språk, litteratur och lärande 2011-10-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-10-10.
Reviderad
Reviderad 2020-07-02.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-07-02.

Mål

Kursen syftar till att studenterna utvecklar grundläggande kunskaper i språkdidaktik. Den ger en teoretisk grund och kompletterar ämnesstudierna i franska inför den kommande yrkesrollen som språklärare.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap om de främmande språkens historiska utveckling och nuvarande ställning i skola och samhälle
  • visa grundläggande kunskaper om centrala språkinlärningsteorier och deras betydelse för språkundervisningen
  • visa kunskap om skolans styrdokument med särskilt fokus på de moderna språkens kurs- och ämnesplaner
  • diskutera och reflektera över språkdidaktiska frågeställningar som rör urval av undervisningsmaterial och arbetssätt i relation till målgrupp och skolans styrdokument.

Innehåll

Kursen utgör en introduktion till språkdidaktik och till de centrala frågor som rör språkundervisningens innehåll och utformning i relation till elevers olika förutsättningar för språkinlärning och skolans styrdokument. De främmande språkens roll och utveckling i svensk skola behandlas i en historisk tillbakablick. Ett viktigt inslag är ett grundläggande studium av centrala teorier kring språklärande. Genom att också studera aktuella styrdokument i form av läroplan, kurs- och ämnesplan för moderna språk, behandlas relationen mellan teorierna och språkämnets olika moment. På så sätt kopplas kursens innehåll till det framtida yrket och den konkreta undervisningssituationen liksom till de krav som ställs på språkläraren i sitt uppdrag i skolan.

Examinationsformer

Fortlöpande examination genom aktivt deltagande i seminarier, muntliga presentationer och diskussioner samt skriftliga reflekterande texter.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och nätbaserade seminarier. Undervisningen sker på svenska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:
Mom. 1 Muntlig och skriftlig redovisning 6 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Franska 3

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling. Undervisningen sker på dagtid.
För studenter på ämneslärarprogrammet ingår 2-3 fältdagar vid en grund- eller gymnasieskola.

Reviderad
13-03-26 (justering under Innehåll och Examinationsformer)
14-07-01 (klassificering ändrad)
20-07-02 (litteraturlistan urlyft)