Kursplan

Engelska III med didaktisk inriktning

Kurskod
EN2045
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2016-01-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-18.
Nedlagd
2020-05-05

Lärandemål

Kursen bygger vidare på kurserna Engelska med didaktisk inriktning I och II och Utveckling och lärande. Kursens mål är att den studerande fördjupar sina kunskaper om engelskämnets vetenskapliga grund. Ytterligare kursmål är att den studerande ska utveckla den egna språkliga förmågan, erövra och tillämpa kunskaper i engelsk lingvistik samt göra medvetna och självständiga språkliga val i ljuset av modern översättningsteori och -praktik som spänner över både det lingvistiska och det litteraturvetenskapliga fältet. Vidare ska den studerande lära sig att utveckla och tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp i egna analyser av litterära texter. Terminen avslutas med att den studerande genomför ett självständigt fördjupningsarbete som dels bygger på de språk- eller litteraturvetenskapliga ämneskunskaperna, och som dels relaterar till redan förvärvade språkdidaktiska kunskaper och till erfarenheter (exempelvis från den verksamhetsförlagda utbildningen).

Delkurser

1.Uppsats, 15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupad kunskap inom något av engelskämnets språk-, kultur- eller litteraturvetenskapliga områden, inbegripet fördjupade metod- och teorikunskaper inom området såväl som insikter i områdets aktuella forskningsfrågor
 • visa förmåga att integrera tidigare erfarenheter och kunskaper i såväl pedagogiskt arbete som engelska, samt att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar
 • visa förmåga att utifrån en språkdidaktisk problemställning självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information och tidigare forskning
 • genomföra en självständig språk-, kultur- eller litteraturvetenskaplig studie med krav på vetenskapligt värde, forskningsanknytning, tydlig metod och teorianknytning, samt argumentation som vilar på väl underbyggda språk- eller textanalyser
 • genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • skriftligt såväl som muntligt presentera och argumentera för egna resultat liksom för den kunskap och argumentation som ligger till grund för dessa slutsatser
 • kritiskt analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten i form av konstruktiv respons.

2.Engelska: Översättningens teori och praktik, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa förståelse och kunskap om centrala riktningar inom modern översättningsteori
 • kritiskt analysera och bedöma egna såväl som andras översättningar med utgångspunkt i dessa teorier
 • visa avancerad språkfärdighet i form av översättning till och från engelska, samt en fördjupad stilistisk medvetenhet
 • visa förståelse och kunskap om vanligt förekommande problem med att översätta såväl skönlitterära som fackspråkliga texter till och från engelska.

3.Introduktion till språkvetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för de grundläggande typer av data som används inom språkvetenskaplig forskning
 • tillämpa grundläggande kvalitativa och kvantitativa metoder för att analysera språkliga data
 • kritiskt diskutera begränsningarna hos vanligt förekommande metoder som används för att besvara forskningsfrågor om språket
 • resonera kring hur man tolkar språkvetenskapliga resultat, vilket inbegriper hur man utvärderar vilken typ av information en viss metod kan erbjuda och hur man bedömer potentiella variabler som kan påverka resultaten i språkvetenskaplig forskning
 • kritiskt utvärdera språkvetenskapliga data som presenterats i tidigare forskning
 • tillämpa olika tekniker för att i vetenskapligt skrivande presentera språkliga data av både kvalitativa och kvantitativa slag.

4.Litteratur och teori, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupad kunskap och förståelse om ett urval samtida litterära verk från den engelskspråkiga världen utifrån ett litteraturteoretiskt såväl som ett kulturellt och historiskt perspektiv
 • visa grundläggande kunskaper i modern litteratur- och kulturteori genom att redogöra för huvuddragen av de litteraturkritiska skolorna från liberal humanism till ekokritik
 • analysera och tolka de litterära texterna med utgångspunkt i dessa teorier
 • i skrift och tal kommunicera och argumentera för sina egna tolkningar av de litterära verken såväl som de litteraturkritiska och teoretiska texterna på en ändamålsenlig och tydlig korrekt engelska.

Innehåll

Kursen omfattar två obligatoriska delkurser (delkurs 1 och 2) samt en valbar delkurs (delkurs 3 eller 4), där studenten väljer delkurs 3 för lingvistisk inriktning och delkurs 4 för litteraturinriktning.

Delkurser

1.Uppsats, 15 högskolepoäng

Delkursen inleds med en genomgång av den språk- eller litteraturvetenskapliga forskningsprocessen, inbegripet ämnesval, problemställning, metod- och teorianknytning, litteratursökning, disposition och själva skrivarhantverket. Den studerande genomför sedan en självständig språk- eller litteraturvetenskaplig studie inom ett avgränsat ämnes- eller didaktiskt område med direkt anknytning till det engelska språket eller engelskspråkig litteratur/kultur. Studien ska vara av tydlig relevans för läraryrket och ska presenteras i form av en självständigt författad uppsats om c:a 20-25 sidor (6500-7500 ord). Dessutom innehåller delkursen övning i att muntligen presentera och försvara egna resultat och argument såväl som analyser av andras arbeten.

2.Engelska: Översättningens teori och praktik, 7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller en översikt av modern översättningsteori och praktik. Stilistisk medvetenhet tränas genom praktisk översättning av olika språkliga register mellan engelskan och svenska. Språk- och litteraturvetenskap integreras genom att språkliga aspekter av litterära texter (poesi och prosa) studeras och analyseras med hänsyn till de litterära verkens centrala teman och olika tolkningsmöjligheter. På så vis ger delkursen övning i både språklig och litterär förståelse i samband med översättning av såväl litterära som fackspråkliga texter.

3.Introduktion till språkvetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng

Denna delkurs är en introduktion till centrala typer av språkvetenskaplig dataanalys. Den studerande kommer att lära sig om både kvalitativa och kvantitativa metoder för att analysera engelskspråkiga data. Dessa metoder kommer att tillämpas och kritiskt utvärderas under delkursens gång, genom språklaboratoriska analyser. Den studerande kommer även att få erfarenhet av att annotera eller koda språkvetenskapliga data på grundval av ett litet urval av modeller från litteraturen. Den studerande kommer även att utforska olika sätt att använda språkliga data från tidigare forskning, exempelvis genom att tillämpa den vetenskapliga principen om att upprepa (replikera) en studie. Kopplat till detta diskuteras även riktlinjer för akademisk redlighet. Delkursens fokus ligger på användningen av redan existerande språkvetenskapliga data, men i viss mån tas även metoder för att samla egna data på ett sätt som följer etiska normer upp. Slutligen kommer den studerande även att få tillfälle att reflektera kring hur språkvetenskapliga data kan presenteras i akademiskt skrivande, exempelvis i en kandidatuppsats.

4.Litteratur och teori, 7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller ett urval samtida litterära texter från den engelskspråkiga världen som studeras med utgångspunkt i ett antal moderna och postmoderna kultur- och litteraturvetenskapliga teoribildningar såsom liberal humanism, strukturalism, poststrukturalism, dekonstruktion, postmodernism, feminism/genusteori, marxism, psykoanalys och ekokritik.

Examinationsformer

Delkurs 1: Examination sker skriftligt, genom färdigställandet av en vetenskaplig uppsats, och muntligt, genom ventilering av den egna uppsatsen och opposition på en medstuderandes uppsats.
Delkurs 2: Examination sker genom fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten och genom ett antal inlämningsuppgifter.
Delkurs 3: Examination sker genom fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten och skriftliga arbeten.
Delkurs 4: Examination sker genom fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten och genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Delkurs 1: Undervisningen sker i form av seminarier och individuell handledning. Uppsatsen försvaras och diskuteras på ett ventilationsseminarium. All undervisning sker på engelska.
Delkurs 2: Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt skriftliga övningar. All undervisning sker på engelska.
Delkurs 3: Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, vilka inbegriper språklabbar och grupparbete. All undervisning sker på engelska.
Delkurs 4: Undervisningen sker i form av seminarier, gruppövningar och individuellt arbete. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För betyget VG på hela kursen krävs VG på uppsatsen samt ytterligare en delkurs.

Betygsrapportering:
Moment 1: Uppsats - 15 hp
Moment 2: Översättningens teori och praktik - 7,5 hp
Moment 3: Introduktion till språkvetenskaplig metod - 7,5 hp
Moment 4: Litteratur och teori - 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • Engelska I med didaktisk inriktning, 30 hp och Engelska II med didaktisk inriktning, 30 hp på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter EN2036.