Kurs EN2045

Engelska III med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Engelska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen bygger vidare på kurserna Engelska med didaktisk inriktning I och II och Utveckling och lärande. Kursens mål är att den studerande fördjupar sina kunskaper om engelskämnets vetenskapliga grund. Ytterligare kursmål är att den studerande ska utveckla den egna språkliga förmågan, erövra och tillämpa kunskaper i engelsk lingvistik samt göra medvetna och självständiga språkliga val i ljuset av modern översättningsteori och -praktik som spänner över både det lingvistiska och det litteraturvetenskapliga fältet. Vidare ska den studerande lära sig att utveckla och tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp i egna analyser av litterära texter. Terminen avslutas med att den studerande genomför ett självständigt fördjupningsarbete som dels bygger på de språk- eller litteraturvetenskapliga ämneskunskaperna, och som dels relaterar till redan förvärvade språkdidaktiska kunskaper och till erfarenheter (exempelvis från den verksamhetsförlagda utbildningen).