Kursplan

Projektmetodik

Kurskod
BY1063
Poäng
5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp
Byggteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Fastställd
Fastställd 2016-06-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-08-24.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskaper för att kunna organisera och genomföra projektbaserade moment i samarbete med andra, samt utveckla förmågan att presentera sina resultat skriftligt och muntligt på akademisk nivå.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • hantera system för informationssökning
 • redogöra för hur en effektiv och lärande projektorganisation formas
 • planera och genomföra mindre projekt
 • tillämpa kommunikationsteknik, utföra rapportskrivning och presentera muntligt
 • visa förståelse för olika roller i ett team/grupp, och reflektera över sin egen roll i det egna och det gemensamma lärandet

Innehåll

Kursens innehåll omfattar kunskap om projektplanering och projektgenomförande, vilket innefattar organisation och roller i ett projekt, gruppdynamik, ledarskap och personligt ledarskap, konflikthantering och feedback samt mötesteknik och muntlig framställan. Under kursen kommer flera mindre projektarbeten i grupp genomföras, då kunskaperna ska tillämpas och prövas.


Kursen ger även en introduktion till kunskap om vetenskaplig metodik och utförandet av tekniska rapporter och annan typ av skriftlig redovisning av projektarbeten. I detta ingår kunskapsinsamling och -bearbetning, källhantering, metodbeskrivning inför utförande av projektarbete samt vad det innebär att analysera och dra slutsatser av utfört arbete. Kollegial granskning och opponering på andras arbeten behandlas. Tillämpning av språk i tekniska rapporter berörs.

Examinationsformer

Examination av skriftliga och muntliga presentationer av projektarbeten (1 + 2 hp).
Seminarier, inkl skriftlig reflektion på aktuellt ämne (2 hp).

Arbetsformer

Undervisning sker genom föreläsningar, övningar, seminarier och inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsättning av kursen (U/G/VG) sker genom sammanvägning av de examinerande momenten.

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter BY1021

Summary in English

The overall objective of the course is that students will acquire knowledge in order to organize and implement project based training modules in cooperation with others, and develop the ability to present their findings in writing and orally at the academic level.

After completing the course, the student shall be able to:

 •  manage the system for information retrieval
 • describe how an efficient and educational project is designed
 • plan and implement small projects
 • apply communication technologies, perform report writing and give oral presentations
 • demonstrate an understanding of different roles in a team / group, and reflect over his/her role in his/her own learning and the mutual learning of the group