Kursplan

Tillämpad filmdesign 2

Kurskod
BQ1089
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2015-06-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-06-16.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och motivera användningen av grafiska designprinciper och designprinciper för visuella instruktioner
  • redogöra för grundläggande teorier inom informationsdesign
  • redogöra för grunderna i projektplanering för kollaborativt filmskapande
  • uppvisa förmåga att hantera specifika funktioner hos efterbearbetningsverktyg för ljud och rörlig bild
  • tillämpa relevanta konceptualiseringstekniker för instruktionsfilm, reklamfilm och informationsfilm
  • tillämpa relevant kommunikativ strategi för korta filmberättelser i formen av reklamfilm, instruktionsfilm och informationsfilm
  • genomföra analyser av och diskutera filmdesign utifrån syfte och form
  • kunna reflektera och argumentera runt egna och andras produktioner
  • visa samarbetsförmåga.

Innehåll

Studenten tillägnar sig kunskaper om specifika funktioner hos designverktyg för efterbearbetning av ljud och rörlig bild: ljuddesign, färgbearbetning och compositing. Tillämpning av dessa verktyg, samt tillhörande procedurer och rutiner tränas. Studenten studerar även konceptualisering och projektplanering i sammanhang där flera kreativa aktörer samarbetar. Ovanstående kunskaper tillämpas i utvecklingen av relevanta kommunikationsstrategier och strukturer för korta berättelser. Detta sker i och genom gestaltningar av konceptförslag för reklamfilm, instruktionsfilm och informationsfilm i projektform.

Examinationsformer

Examination sker genom bedömning av skriftliga arbeten, audiovisuella arbeten, muntliga redogörelser, diskussioner vid seminarier, handledningar och workshopar. Närvaro vid seminarier, handledningar och workshopar är obligatorisk.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer utgörs av föreläsningar, aktivt deltagande i tillämpningsövningar samt seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 5 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Designverktyg - 3 hp
Moment 2: Konceptförslag och projektplan - 2 hp
Moment 3: Gestaltningsövningar - 2,5 hp

Förkunskapskrav

  • Det cinematiska språket: Mise-en-scène, 15 högskolepoäng grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper

Summary in English

This course teaches the student film design skills and enables them to develop an understanding of film design conceptualization, strategies of communication, short story structure and film project planning. The student gains knowledge and understanding of basic functions of post-production tools for sound and film editing, such as colour grading, compositing and sound design. The student practises using both these tools as well as relevant procedures and routines.
The student also studies basic film design conceptualization and basic film project planning. These skills are applied in conjunction with communication strategies and structures for short stories and for film design projects for marketing, instruction and information.