Kursplan

Audiovisuella produktionsprocesser

Kurskod
AU3004
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Audiovisuella studier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1AXX
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2013-03-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-03-12.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa avancerad förtrogenhet att med professionella metoder tillämpa adekvat ljud- respektive bildteknologi inom audiovisuell produktion
  • visa ett utvecklat kritiskt, reflekterande förhållningssätt till såväl vald produktionsteknik som i sammanhanget relevanta produktionsmetoder
  • visa avancerade kunskaper i audiovisuell gestaltning
  • på ett systematiskt sätt värdera och bedöma produktioner utifrån komplexa tekniska, hantverksmässiga och gestaltande grunder.

Innehåll

Kursen innebär ett fördjupat studium i audiovisuell teknologi och gestaltning. Allt efter studentens förkunskaper tillägnar studenten sig nya, fördjupade kunskaper i audiovisuella produktionsprocesser och metoder. Den studerande väljer på eget initiativ, men i samråd med kursansvarig, en lämplig teknisk fördjupning inom det audiovisuella huvudområdet. I kursen skapas därtill en explorativ, individuellt genomförd, audiovisuell gestaltning. I kursen ingår även ett mindre, skriftligt arbete. Den individuella fördjupningen och gestaltningen ligger till grund för det fortsatta examensarbetet under termin 2.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom aktivt seminariedeltagande samt redovisning av den audiovisuella produktionen och framläggandet av en kortare essä vid ett examinationsseminarium.

Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Studenterna arbetar självständigt med de enskilda fördjupningarna under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Betygsrapportering:
Moment 1 - Teknisk fördjupning (7,5 hp)
Moment 2 - Audiovisuell gestaltning (7,5 hp)

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen samt dokumenterad erfarenhet av audiovisuella produktionsverktyg

Övrigt

Studenten förväntas inrikta sina studier på kursen i samklang med den erfarenhet av produktionsverktyg som studenten uppvisar för att bli antagen till magisterprogrammet. Studenten tillåts inte använda mer avancerade produktionsverktyg än man visat sig kvalificerad för.