Kursplan

Mot en mer hållbar och robust turismnäring I

Kurskod
ATR25Z
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp
Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kulturgeografi1
Turismvetenskap2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
2A1N
Fastställd
Fastställd 2020-09-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-01-01.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • Kritiskt analysera samtida turismrelaterade frågor från ett forskningsperspektiv genom en genomgång av den senaste forskningen på området samt relevanta fallstudier.
  • Utveckla teoretisk kunskap kring resiliens- och hållbarhetsfrågor samt diskutera hur denna kunskap kan användas i och främja besöksnäringen.
  • Identifiera potentiella hot och hinder för en hållbar turismutveckling.
  • Utvärdera olika turistutvecklingsscenarier inom turism och bedöma deras potentiella påverkan för olika aktörer.

Innehåll

Den här kursen handlar om hur en mer hållbar, robust och relevant turismnäring kan skapas. Kursen erbjuder yrkesverksamma och studenter en möjlighet att utveckla förmågor som möjliggör en förståelse för olika samtida turism-relaterade fenomen, förbereder dem på oväntade samhällsförändringar samt för en mer önskvärd framtid för turismen. Kursen utgår från ett samhällsvetenskapligt perspektiv som främjar kritiskt tänkande och användandet av forskningsbaserad kunskap och teorier. Kursen fokuserar på analyser av den nuvarande situationen inom turism-systemet på såväl global som lokal nivå, där ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer ingår samt möjliga framtida scenarios för turismutvecklingen. Kursen fokuserar på sektorerna turism och värdskap, men den riktar sig även mot närliggande sektorer och service-branscher.

Examinationsformer

Skriftliga inlämningsuppgifter: 5 hp
Seminarier: 2,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används A - F
Seminarier U-G.
De skriftliga inlämningsuppgifterna styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen samt godkänt motivationsbrev eller motsvarande kunskaper