Kursplan

Examensarbete i svenska för ämneslärarexamen, inriktning gymnasieskolan

Kurskod
ASV25A
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska (SVE)
Ämnesgrupp
Svenska/Nordiska Språk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1F
Fastställd
Fastställd 2020-03-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-03-11.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande visar sådana ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper som krävs för att i gymnasieskolan bedriva och utveckla svenskundervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Delkurser

1.
Examensarbete 1, 15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupade kunskaper om ett avgränsat svenskdidaktiskt område omfattande områdets forskningshistorik, centrala forskningsproblem och aktuella forskningsbehov
 • självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och reflektera över tidigare forskningsresultat utifrån vetenskapsteoretiska såväl som didaktiska perspektiv
 • utifrån tidigare forskning och egna erfarenheter formulera en svenskdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
 • genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en kritisk analys av tillgänglig kunskap inom ett avgränsat svenskdidaktiskt område
 • i skriftlig och muntlig form presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
 • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.

2.
Examensarbete 2, 15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa väsentligen fördjupade kunskaper inom ett avgränsat svenskdidaktiskt område och fördjupad insikt i områdets aktuella forsknings- och utvecklingsarbete
 • med utgångspunkt i resultaten från examensarbete 1 formulera en fördjupad ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
 • genomföra ett självständigt problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning, relevant empiri, teori och metodanvändning, samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund och forskningsetiska överväganden
 • visa fördjupad förmåga att, med krav på skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
 • visa fördjupad förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden
 • bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat svenskdidaktiskt område av betydelse för yrkesutövningen.

Innehåll

Kursen består av två delkurser om vardera 15 hp, Examensarbete 1 och Examensarbete 2, dvs. sammanlagt 30 hp självständigt arbete inom ramen för ämnes- och de ämnesdidaktiska studierna.

Delkurser

1.
Examensarbete 1, 15 högskolepoäng

Utifrån en övergripande ämnesdidaktisk problemställning, och med tydligt syfte och specifika frågeställningar, genomför den studerande en litteraturstudie, där tidigare forskningsresultat undersöks med hjälp av lämpliga metoder. Arbetet innebär att den studerande söker, värderar, bearbetar och presenterar vetenskaplig litteratur. Den studerande ska visa förståelse för den vetenskapliga processens delar samt tillämpa dessa från problemformulering till slutsats. Genom undersökningen identifierar den studerande ett kunskapsbehov inom det ämnesdidaktiska området som kan ligga till grund för det andra examensarbetet. Den studerande försvarar sitt examensarbete och genomför en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete vid ett ventileringsseminarium.

2.
Examensarbete 2, 15 högskolepoäng

Inom ramen för Examensarbete 2 genomför den studerande en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning med utgångspunkt i någon av svenskämnets didaktiska frågeställningar. Arbetet innebär att den studerande med utgångspunkt i syfte och frågeställningar samlar in och analyserar empiriskt material genom användning av relevant metod och teori. Resultatet av analysen diskuteras mot bakgrund av tidigare forskning. Den studerande fördjupar sig i den vetenskapliga processens delar samt tillämpar dessa från problemformulering till slutsats. Delkursen avslutas med att den studerande försvarar sitt examensarbete och genomför en kritisk granskning av en medstuderandes arbete.

Examinationsformer

I delkurs 1 sker examination skriftligt genom färdigställande av en vetenskaplig uppsats i form av en systematisk litteraturstudie och muntligt genom försvar av det egna arbetet och opposition på en medstuderandes arbete.
I delkurs 2 sker examination skriftligt genom färdigställande av en vetenskaplig uppsats i form av en empirisk studie och muntligt genom försvar av det egna arbetet och opposition på en medstuderandes arbete.

Examensarbetena kan också redovisas som vetenskaplig uppsats (med tillhörande ventileringsseminarium och opposition av medstuderandes examensarbete) i kombination med annan gestaltande form.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, obligatoriskt ventileringsseminarium samt handledning, som kan ske såväl individuellt som i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda modulerna.

Betygsrapportering:
Modul 1: Examensarbete 1 - 15 hp
Modul 2: Examensarbete 2 - 15 hp

Förkunskapskrav

 • Svenska med didaktisk inriktning I, 30 hp, Svenska med didaktisk inriktning II, 30 hp, Svenska med didaktisk inriktning III för gymnasieskolan, 30 hp och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.