Kurs ASV25A

Examensarbete i svenska för ämneslärarexamen, inriktning gymnasieskolan

30 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande visar sådana ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper som krävs för att i gymnasieskolan bedriva och utveckla svenskundervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.