Kursplan

Ledarskap och organisation inom hälso- och sjukvårdssystem

Kurskod
ASR25U
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (SRP)
Ämnesgrupp
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde
Vårdområdet, 75%
Medicinska området, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2020-06-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-01-18.
Reviderad
Reviderad 2020-06-25.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-06-25.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • problematisera principer som ligger till grund för rättssäkerhet och effektivitet i hälso- och sjukvårdens organisation
  • problematisera och reflektera över olika teorier i organisation och ledarskap
  • visa fördjupad förståelse för teamarbete, kommunikation och arbetsrelationer inom och mellan olika delar av en organisation
  • skriftligt redovisa utvecklingen av ett förbättringsarbete i global sexuell och reproduktiv hälsa inom hälso- och sjukvårdens organisation i låg-, medel-, och höginkomstkontext.

Innehåll

Kursen behandlar teorier i organisation och ledarskap för att utveckla strategier för teamarbete och kvalitetsförbättring inom hälso- och sjukvården.

Examinationsformer

Skriftliga inlämningsuppgifter och seminarier.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Betygsrapportering

  • Inlämningsuppgifter, seminarier, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen om 180 hp i ett samhällsvetenskapligt/hälsovetenskapligt/ekonomiskt huvudområde och Engelska 6

Övrigt

Kursen ingår i magisterprogrammet Global sexuell och reproduktiv hälsa.