Kursplan

Ryska VI: Stalintidens ideologi och estetik

Kurskod
ARY23F
Poäng
10 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Ryska (RYA)
Ämnesgrupp
Ryska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2019-10-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-10-09.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • analysera kulturella fenomen och texter med hänsyn till den sovjetiska historiska och politiska kontexten
  • redogöra för sovjetisk kulturpolitik samt diskutera hur den avspeglas i socialrealismen
  • diskutera och tolka kännetecknande stildrag och teman inom socialrealistisk litteratur, konst och film
  • analysera ett urval relevanta vetenskapliga texter.

Innehåll

Kursen fokuserar på det sovjetiska experimentet att skapa en ny kulturformation, ”den sovjetiska socialistiska kulturen”. Kursen belyser litteratur- och kulturprocesser under perioden 1928-1953 i Sovjetunionen. De fenomen som studeras är den sovjetiska modernistiska utopin och begreppet ”den nya sovjetiska människan” samt hur dessa ideologiska ideal kom till uttryck inom den litterära och visuella kulturen under stalintiden. Inom kursens ram övas förmågan att kritiskt och systematiskt integrera samtida teoretiska kunskaper om den aktuella historiska perioden och socialrealismen samt hantera komplexa företeelser och frågeställningar.

Examinationsformer

Studenten examineras fortlöpande genom bedömning av aktivt deltagande på seminarier samt genom en skriftlig essä.

Arbetsformer

Ryska och/eller svenska används som undervisningsspråk. Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på modul 1.

Betygsrapportering:
Modul 1: Seminarier – 7,5 hp
Modul 2: Skriftlig essä – 2,5 hp

Förkunskapskrav

  • 120 hp i ryska inklusive kursen Ryska IV: Rysk litteratur mellan 1917 och 1991, 10 hp på grundnivå

Övrigt

Ersätter RY2010.