Kursplan

Modern arabisk litteratur

Kurskod
AR1027
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Arabiska (ARA)
Ämnesgrupp
Arabiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Arabiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2016-12-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-12-21.
Reviderad
Reviderad 2017-10-03.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2017-10-03.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra kortfattat både muntligt och skriftligt för några av de mer betydelsefulla arabiska författarna som under 1900- och 2000- talen influerat den moderna arabiska litteraturen
  • redogöra kortfattat både muntligt och skriftligt för några av de mer centrala genrerna, rörelserna och trenderna inom 1900-och 2000-talens arabiska litteratur
  • jämföra de olika stilar/rörelser som studerats under kursen och hur de påverkat litteraturen
  • redogöra kortfattat för hur samhällsförändringar i arabvärlden påverkat den moderna litteraturen.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till den moderna arabiska litteraturen, dess uppkomst och utveckling. Under kursen läser studenten texter av några av de mest inflytelserika författarna och poeterna i arabvärlden under de senaste 150 åren. Deras inflytande på litteraturens utveckling tas upp liksom de omvälvande sociala förändringar som har påverkat litteraturen.

Examinationsformer

Fortlöpande examinering sker genom inlämningsuppgifter och deltagande i diskussioner under seminarier samt genom en avslutande uppsats.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarieform där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på svenska, engelska eller arabiska beroende på studentgruppens sammansättning.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Engelska B.
  • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Studenter som saknar formell behörighet, men som har kunskaper i arabiska som minst motsvarar gymnasiets steg 3, ges möjlighet att genomgå ett prov för att få sin språkförmåga bedömd.

Ersätter AR1014.

Reviderad
2017-10-03 (huvudområde inlagt)