Kursplan

Arabiska IV

Kurskod
AR1023
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Arabiska (ARA)
Ämnesgrupp
Arabiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Arabiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2013-06-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-06-14.
Reviderad
Reviderad 2017-10-03.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2017-10-03.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • förklara detaljerad kunskap om den arabiska grammatiken och formläran samt använda dessa i tal och skrift
  • göra grammatiska analyser på arabiska
  • kommunicera på modern standardarabiska (MSA) runt varierade ämnen
  • diskutera nyhetsartiklar och litterära texter på MSA
  • översätta olika texttyper såsom artiklar, dikter och sakprosa till och från arabiska
  • diskutera innehållet i sånger och filmer på MSA
  • framföra korta presentationer på MSA
  • redogöra för grunderna i en litterär analys
  • i stora drag redogöra för den arabiska poesins utveckling.

Innehåll

Kursen är uppbyggd runt tre moment. Momenten Grammatik och textläsning samt Muntlig språkfärdighet samläses; momentet Den arabiska poesins utveckling läses individuellt. Under kursen läser studenterna olika typer av text såsom noveller, dikter, artiklar och nyheter. De litterära texterna studeras genom enklare litterära analyser. Studenterna tittar också på kortare filmer och reportage på standardarabiska vilka sedan diskuteras i grupp. Under kursen genomför studenterna två självständiga projekt runt litterära texter. Studenterna arbetar med grammatik både i anslutning till texterna men också i självständiga grammatiska analyser där studenterna dels själv identifierar grammatiska problem och dels diskuterar lösningar på givna grammatiska problem. Studenterna övar också sin grammatikkunskap genom användandet av slutvokaler i de texter de skriver. I delkursen Den arabiska poesins utveckling studeras poesins roll i det arabiska samhället och hur den förändrats genom århundradena genom föreläsningar och artiklar.

Examinationsformer

Momentet Grammatik och textläsning examineras kontinuerligt genom hemuppgifter och deltagande i seminarier, två skriftliga projekt och en muntlig och en skriftlig tentamen.
Momentet Muntlig kommunikation examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande på seminarierna och avslutas med en muntligt tentamen.
Momentet Den arabiska poesins utveckling avslutas med en skriftligt rapport.

Stor vikt läggs vid respekterandet av givna tidsramar, sent inlämnade uppgifter betygsätts endast med U eller G.

Arbetsformer

I momenten Grammatik och textläsning samt Muntlig kommunikation används arabiska som undervisningsspråk med svenska eller engelska som stödspråk. Materialet i momentet Den arabiska poesins utveckling är på arabiska och engelska. Seminarier utgör grunden för kursen och studenten förväntas där delta aktivt. Vissa studieuppgifter förutsätter förmåga att samarbeta med övriga kursdeltagare. Studenten genomför under kursen två projekt och skriver en rapport.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs betyget VG i de båda momenten Grammatik och textläsning samt Muntlig kommunikation.

Betygsrapportering:
Moment 1: Grammatik och textläsning - 6 hp
Moment 2: Muntlig kommunikation - 6 hp
Moment 3: Den arabiska poesins utveckling - 3 hp

Förkunskapskrav

  • Arabiska III 15 hp, grundnivå

Övrigt

Ersätter AR1006.

Reviderad
2017-10-03 (huvudområde inlagt)