Kursplan

Att utveckla pedagogisk ledning genom organisering och distribuerat ledarskap

Kurskod
APG28W
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PGA)
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1AXX
Fastställd
Fastställd 2023-03-02.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2023-03-02.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa förmåga att analysera sitt eget chefs- och ledarskap med fokus på organisering utifrån teorier om chefs- och ledarskap
 • visa fördjupad förmåga att analysera förutsättningarna för att leda och organisera utveckling av den egna förskolans eller skolans undervisning
 • problematisera ledningens funktion för att skapa förutsättningar för undervisning och lärande
 • visa förmåga att planera och följa upp hur distribuerat ledarskap kan tillämpas som en del i undervisningsutveckling

Innehåll

Kursen har följande innehåll:

 • Rektor som chef och ledare i förskola och skola - krav och förväntningar från olika intressenter
 • Rektors ledning av utvecklingsarbete med fokus på undervisning och lärande
 • Organisering av distribuerat ledarskap för undervisning och lärande
 • Analys av förskolans och skolans förutsättningar för utvecklingsarbete med fokus på undervisning och lärande med hjälp av teoretiskt ramverk
 • Planering och uppföljning av utvecklingsarbete med fokus på undervisning och lärande

Examinationsformer

 • Seminarier
 • Muntliga och skriftliga redovisningar

Betyg

Som betygsskala på hel kurs används U–G.

Betyg rapporteras enligt följande:

 • Att utveckla pedagogisk ledning genom organisering och distribuerat ledarskap - 7,5 hp | U–G

Behörighet

 • Rektorsprogrammet 30 hp, avancerad nivå. Därefter ett års dokumenterad arbetslivserfarenhet som rektor/biträdande rektor på minst halvtid samt pågående anställning som rektor eller biträdande rektor.

Övrigt

Kursen är uppdragsutbildning från Skolverket och genomförs som tre obligatoriska tvådagarsinternat på kursgård samt genom nätbaserade träffar. Tillgång till dator med internetuppkoppling samt headset och webbkamera eller liknande krävs.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med andra kurser med motsvarande innehåll.

Om studenten har ett beslut/rekommendation om riktat pedagogiskt stöd från Högskolan Dalarna på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator avgör utifrån kursplanens mål om examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.