Kursplan

Bedömning och betygssättning för ämneslärare

Kurskod
APG24D
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Undervisningsområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2020-02-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-31.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskaper om bedömning och betygssättning inom grundskolans senare år och gymnasieskolan samt förståelse för olika specialpedagogiska perspektiv av betydelse för uppdraget som ämneslärare.

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • problematisera bedömning och betygssättning av elever i relation till undervisning i grundskolans senare år och gymnasieskolan
  • analysera, värdera och kommunicera bedömning och betygssättning i relation till olika kunskapsteoretiska utgångspunkter och utifrån styrdokumentens formuleringar om uppdrag och kunskapsbegrepp
  • bedöma och betygsätta elevers kvalitativt skilda nivåer av ämnesspecifikt kunnande
  • diskutera och redogöra för olika specialpedagogiska perspektiv i relation till ämneslärarens praktik.

Innehåll

Kursen behandlar, ur ett kritiskt granskande perspektiv, relationen mellan å ena sidan undervisning och elevers lärande och å andra sidan bedömning och betygssättning. Ämnesspecifika exempel på olika typer av bedömning för, och av, lärande samt hur kunskap och kunnande kan komma till uttryck på olika sätt analyseras och värderas i relation till styrdokumentens formuleringar om uppdrag och kunskapsbegrepp. I kursen behandlas även specialpedagogiska perspektiv i relation till undervisning och bedömning.

Examinationsformer

Skriftliga inlämningsuppgifter och seminarier.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:

  • Muntliga och skriftliga redovisningar, 7,5 hp

Förkunskapskrav

  • Didaktik och ledarskap för ämneslärare inriktning årskurs 7-9, 15 hp (inkl 7,5 hp VFU) eller Didaktik och ledarskap för ämneslärare inriktning gymnasieskolan 15 hp (inkl 7,5 hp VFU) samt Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - ämneslärare 15 hp, 60 hp i första ämnet och 30 hp i andra ämnet

Övrigt

Kursen motsvarar PG3033 och PG3066.