Kursplan

Ledarskapets ekonomi

Kurskod
ANA235
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Nationalekonomi (NAA)
Ämnesgrupp
Nationalekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Mikrodataanalys1
Nationalekonomi2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
2A1N
Fastställd
Fastställd 2019-04-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-07-10.

Lärandemål

Studenterna skall efter genomgången kurs kunna:

  • använda mikroekonomisk teori och spelteori för att analysera informations- och motivationsproblem i olika typer av institutioner.
  • förklara betydelsen av assymetrisk information för effektiviteten hos en institution.
  • förklara hur risk och osäkerhet som är förenat med beslutsfattande kan analyseras.
  • förklara skillnaden mellan ”hidden action” problem och ”hidden characteristics” problem, samt hur man kan arbeta för att lösa respektive problem.
  • analysera hur kontrakt, eller olika sätt att organisera en verksamhet, kan användas för att hantera incitamentsproblem i företag.
  • analysera problemen med kollektiva nyttigheter och hur incitament kan användas för att klargöra enskilda aktörers värdering av dessa nyttigheter.
  • förklara hur möjligheten till att kunna para ihop olika aktörer med varandra, så kallad matchning, samt hur förekomsten av nätverk, kan påverka en effektiv allokering av resurser.
  • förklara hur prissättning och äganderätter påverkar en effektiv allokering av resurser.
  • diskutera betydelsen av kulturella skillnader för utformningen av institutioner och incitament.

Innehåll

Kursen behandlar analytiska modeller och verktyg som används för att förstå och lösa ledarskapsproblem i olika typer av institutioner. Institution i detta sammanhang omfattar olika typer av organiserad verksamhet, såväl företag som offentlig förvaltning, där det behövs motivation och information för att koordinera enskilda aktörers aktiviteter. Kursen baseras på mikroekonomisk teori och nyttjar spelteori för att lösa praktiska problem. En kort introduktion av dessa områden ges inledningsvis och tillämpas därefter för att analysera incitamentsproblem som kan uppstå i olika typer av organiserad verksamhet.

Examinationsformer

Examination sker i form av inlämningsuppgifter med seminarier (3 hp) samt skriftlig tentamen (4,5 hp).

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarium och räknestugor.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Inlämningsuppgifter U-G.
Den skriftliga tentamen styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen i Nationalekonomi eller Mikrodataanalys samt kursen Mikroekonomi, grundnivå

Övrigt

Ersätter NA3009.