Kursplan

Interkulturella litteraturstudier: Litteratur och politik i det samtida Afrika

Kurskod
AJP26Z
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Interkulturella litteraturstudier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2021-09-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-09-06.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • diskutera, ur ett teoretiskt och kritiskt grundat perspektiv, politiska, kulturella och etiska frågor av betydelse för samtida afrikanska samhällen reflekterade genom litteratur från både arabisk- och europeiskspråkiga delar av Afrika
  • argumentera, tydligt och välgrundat, för sin analys av litterära skildringar av afrikanska samhällen
  • redogöra för och värdera andras analyser av litterära skildringar av afrikanska samhällen
  • kritiskt reflektera över centrala teman i litterära skildringar av afrikanska samhällen.

Innehåll

Kursen behandlar centrala litterära teman kopplade till politik i det samtida Afrika, där politik förstås som de antaganden och principer som rör makt och status i ett samhälle. Dessa teman studeras genom ett urval skönlitterära verk skrivna på engelska eller översatta till engelska. Kursen ger verktyg för att analysera det ideologiska innehållet i texterna samt utvärdera deras betydelse för förståelsen av moderna afrikanska samhällen.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande på seminarierna samt muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar och obligatoriska seminarier. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter AJP25Y.
Motsvarar kursen Afrikanska studier: Litteratur och politik i det samtida Afrika, 7 hp.