Kursplan

Den fransktalande världen: Litteratur, kultur och översättning

Kurskod
AFR236
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Franska (FRA)
Ämnesgrupp
Franska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2019-06-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-06-17.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten på franska kunna:

  • tillämpa inter- och transkulturella perspektiv på litteratur från den fransktalande världen
  • i egen text analysera och diskutera hur litteratur från den fransktalande världen möter läsare från Frankrike
  • i egen text analysera och diskutera hur litteratur från den fransktalande världen i översatt form möter läsare från andra språkområden än det franska
  • tillämpa centrala perspektiv inom översättningsteori samt reflektera över hur sociala och kulturella sammanhang påverkar översättningspraktiker.

Innehåll

Kursen presenterar inter- och transkulturella perspektiv på litteratur från den fransktalande världen. Aspekter som hybriditet, migration och métissage behandlas i relation till den studerade litteraturen. Kursen omfattar också översättnings- och receptionsteorier, med speciellt fokus på litteratur från den fransktalande världen.

Examinationsformer

Kursen examineras genom kontinuerlig bedömning av aktivt deltagande i seminarie- och forumdiskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga redovisningar. Studenten författar dessutom två självständiga skriftliga arbeten i form av en kortare litteraturvetenskaplig analys samt en översättningsinriktad studie. Arbetena ventileras vid seminarium.

Arbetsformer

Kursen ges i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier och forumdiskussioner.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få VG på hela kursen krävs VG på båda modulerna.

Betygsrapportering:
Modul 1: Inter- och transkulturella perspektiv på litteratur från den fransktalande världen - 3,5 hp
Modul 2: Översättning och reception av litteratur från den fransktalande världen - 4 hp

Förkunskapskrav

  • 90 hp inom huvudområdet franska

Övrigt

Ersätter AFR229.