Kursplan

Engelska: Litteratur och teori

Kurskod
AEN25S
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Engelskspråkig litteratur1
Interkulturella litteraturstudier2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
2A1N
Fastställd
Fastställd 2020-06-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-06-04.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • diskutera nyanserat om teorier som har format det akademiska studiet av litteratur
  • reflektera över och problematisera dessa teoriers antaganden och ambitioner
  • redogöra för nyanserad och noggrann kritisk läsning av engelskspråkiga litterära och teoretiska texter baserad på vetenskapliga och litteraturanalytiska principer
  • presentera sammanhängande tolkningar av engelskspråkiga litterära verk utifrån moderna teoribildningar inom området
  • reflektera över vetenskapliga debatter om litteraturteori och det litteraturvetenskapliga fältet
  • på ändamålsenlig, tydlig och korrekt engelska i tal och skrift kommunicera och argumentera för sina egna tolkningar av litterära, litteraturkritiska och teoretiska texter.

Innehåll

Kursen tematiserar betydelsefulla moderna teorier inom litteraturstudier på engelska och fokuserar på dessa teoriers inverkan och användning i litteraturanalys med fokus på engelskspråkig litteratur. Kursen reflekterar över teorier som har utformat det litteraturvetenskapliga fältet. Kursen kontextualiserar dessa teorier i relation till tankeströmningar och moderna socio-historiska utvecklingar. Den behandlar frågor om litterär läsning och meningsskapande, och likaså om hur identitet och samhälle i engelskspråkiga sammanhang har formulerats och uppfattats. Detta inkluderar en förståelse av den potential som har tillskrivits litteratur avseende dessa frågor. Kursen analyserar hur moderna teoribildningar kan belysa tolkningen av litterära verk. Detta innebär dels en nyanserad reflektion över frågor som litterära verk tematiserar och som litteraturteorier sätter i skarp fokus, dels en mångfasetterad reflektion över den kunskap som litteraturen kan erbjuda. Kursen problematiserar olika aspekter av litteraturteori och litteraturstudier i engelska och den främjar en avancerad utveckling av studenternas förmågor i litterär läsning.

Examinationsformer

Examination sker genom fortlöpande bedömning av aktivt deltagande i seminarier, samt muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • 90 hp i engelska, inklusive 30 hp i Engelska III

Övrigt

Ersätter EN3015 och EN3066.