Kurs SS3012

Svenska som andraspråk IV, examensarbete 2 för ämneslärarexamen, åk 7-9

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska kunna genomföra en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning med utgångspunkt i en didaktisk frågeställning inom ämnet svenska som andraspråk. Den studerande förväntas vidare kunna bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat område inom ämnet svenska som andraspråk.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • med utgångspunkt i resultaten från examensarbete 1 formulera en fördjupad ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information samt därvid följa gängse forskningsetiska regler
  • inom givna tidsramar genomföra en självständig studie med krav på vetenskapligt värde, forskningsanknytning, relevant teorianknytning och metod, samt argumentation som vilar på litteraturstudier och väl genomförd materialinsamling
  • med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga presentera egna resultat samt argumentera för analys och slutsatser
  • självständigt och kritiskt analysera och diskutera andras examensarbeten utifrån vetenskaplighet och tillämpad metod, samt i form av konstruktiv respons diskutera resultaten av granskningen i dialog med medstuderande.