Kursplan

Svenska som andraspråk IV, examensarbete 2 för ämneslärarexamen, åk 7-9

Kurskod
SS3012
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1F
Fastställd
Fastställd 2016-09-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-09-14.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska kunna genomföra en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning med utgångspunkt i en didaktisk frågeställning inom ämnet svenska som andraspråk. Den studerande förväntas vidare kunna bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat område inom ämnet svenska som andraspråk.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • med utgångspunkt i resultaten från examensarbete 1 formulera en fördjupad ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information samt därvid följa gängse forskningsetiska regler
  • inom givna tidsramar genomföra en självständig studie med krav på vetenskapligt värde, forskningsanknytning, relevant teorianknytning och metod, samt argumentation som vilar på litteraturstudier och väl genomförd materialinsamling
  • med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga presentera egna resultat samt argumentera för analys och slutsatser
  • självständigt och kritiskt analysera och diskutera andras examensarbeten utifrån vetenskaplighet och tillämpad metod, samt i form av konstruktiv respons diskutera resultaten av granskningen i dialog med medstuderande.

Innehåll

Inom denna kurs genomför den studerande en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning med utgångspunkt i en didaktisk frågeställning inom ämnet svenska som andraspråk. I kursen ingår att den studerande opponerar på en annan students vetenskapliga undersökning samt försvarar sin egen och dess slutsatser.

Examinationsformer

Kursen examineras genom det självständiga examensarbetet som genomförs enskilt samt genom respondering och opposition av annat examensarbete.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är självständigt arbete under handledning samt ventilering.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Svenska som andraspråk III, examensarbete 1 för ämneslärarexamen, åk 7-9, 15 högskolepoäng grundnivå 2 samt Bedömning, betygssättning och specialpedagogik för ämneslärare åk 7-9, 7,5 högskolepoäng och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, 7,5 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Val av uppsatsämne ska godkännas av examinator.

Summary in English

The overall aim of the course is that the student shall be able to conduct a qualified and independent academic investigation on the basis of a didactic question in the subject of Swedish as a Second Language. The student is expected to further contribute to knowledge development within a defined area in the subject of Swedish as a Second Language.