Kurs SS1089

Skriftspråksutveckling och flerspråkighet

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Svenska som andraspråk

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande villkor för skriftspråksutveckling på flera språk, såväl för vuxna som för barn och ungdomar
  • visa förståelse för villkor för skriftspråksutveckling hos vuxna och ungdomar som inte tidigare haft möjlighet att lära sig läsa och skriva
  • visa kännedom om vad som kännetecknar avancerade strategier för läsande och skrivande
  • visa grundläggande kunskaper vad gäller svenska skriftspråket i ett kontrastivt perspektiv
  • visa kännedom om möjligheter för skriftspråksutveckling som digitala medier erbjuder
  • tillägna sig och reflektera över en forskningstext inom litteracitetsområdet
  • skriva en reflekterande rapport enligt vedertagna akademiska normer
  • diskutera vilken didaktisk betydelse skönlitteratur och film kan ha i andraspråksundervisningen