Kurs SP1049

Spanska II: Akademiskt skrivande

6 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Spanska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande på spanska kunna:

  • reflektera kring grundläggande metoder som används inom litteratur-och språkvetenskaplig forskning
  • visa förtrogenhet med uppbyggnaden av vetenskapliga texter, vilket innefattar bland annat formulering av grundläggande frågeställningar, kritisk genomgång av tidigare forskning, val av metod och teorianknytning, samt utformande av egna vetenskapligt baserade argument
  • visa förmåga till kritiskt tänkande och kunna argumentera både skriftligt och muntligt
  • i form av konstruktiv respons analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att peka på förtjänster såväl som brister i arbetet
  • producera en egen kortare akademisk text på närmast korrekt språk.