Kursplan

Spanska II: Akademiskt skrivande

Kurskod
SP1049
Poäng
6 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Spanska (SPA)
Ämnesgrupp
Spanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2017-06-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-06-15.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på spanska kunna:

  • reflektera kring grundläggande metoder som används inom litteratur-och språkvetenskaplig forskning
  • visa förtrogenhet med uppbyggnaden av vetenskapliga texter, vilket innefattar bland annat formulering av grundläggande frågeställningar, kritisk genomgång av tidigare forskning, val av metod och teorianknytning, samt utformande av egna vetenskapligt baserade argument
  • visa förmåga till kritiskt tänkande och kunna argumentera både skriftligt och muntligt
  • i form av konstruktiv respons analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att peka på förtjänster såväl som brister i arbetet
  • producera en egen kortare akademisk text på närmast korrekt språk.

Innehåll

Den studerande reflekterar kring olika språkvetenskapliga eller litteraturvetenskapliga metoder. Under kursens gång övar den studerande på vetenskapligt skrivande på spanska omfattande formulering av frågeställningar, kritisk tänkande, metod, teori och argumentation. Den studerande producerar en kortare akademiskt skriven text på spanska och granskar kritiskt en annan vetenskaplig text.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom skriftliga inlämningsuppgifter, samt genom aktivt deltagande i seminarier.

Arbetsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar och i seminarier med obligatorisk närvaro där den studerande förväntas delta aktivt samt genom olika skriftliga moment. Undervisningsspråket är spanska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • 22,5 hp inom huvudområdet spanska, inklusive kursen Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp

Övrigt

Ersätter SP1040.