Kurs SK2016

Examensarbete för kandidatexamen i statsvetenskap

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Statsvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap och förståelse inom en fördjupad del av huvudområdet statsvetenskap, inbegripet kunskap om dess vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder, samt orientering om relevanta och aktuella forskningsfrågor,
  • visa förmåga att självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en statsvetenskaplig problemställning,
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa ett statsvetenskapligt problem samt att genomföra uppgiften inom givna tidsramar,
  • visa förmåga att i dialog med andra både muntligt och skriftligt redogöra sakligt för problemställning, metodisk uppläggning och resultat av en mindre undersökning,
  • visa förmåga att inom ramen för undersökningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.