Kursplan

Examensarbete för kandidatexamen i statsvetenskap

Kurskod
SK2016
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp
Statsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Statsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2E
Fastställd
Fastställd 2015-09-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-18.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap och förståelse inom en fördjupad del av huvudområdet statsvetenskap, inbegripet kunskap om dess vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder, samt orientering om relevanta och aktuella forskningsfrågor,
  • visa förmåga att självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en statsvetenskaplig problemställning,
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa ett statsvetenskapligt problem samt att genomföra uppgiften inom givna tidsramar,
  • visa förmåga att i dialog med andra både muntligt och skriftligt redogöra sakligt för problemställning, metodisk uppläggning och resultat av en mindre undersökning,
  • visa förmåga att inom ramen för undersökningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Innehåll

I kursen planeras, genomförs och försvaras ett examensarbete i statsvetenskap. Examensarbetet planeras och genomförs i samråd med handledare. I kursen ingår också att granska och genomföra opposition av annan students examensarbete.

Examinationsformer

Muntlig och skriftlig redovisning av examensarbete samt granskning av annan students examensarbete.

Arbetsformer

Handledning och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Examensarbete, 15 hp.

Förkunskapskrav

  • Minst 135 högskolepoäng på grundnivå varav 60 högskolepoäng inom huvudområdet Statsvetenskap, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Samhällsvetarprogrammet. Kursen ingår i kurspaketet Statsvetenskap III. Kursen motsvarar SK2007.