Kurs PG1052

Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - ämneslärare

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla en grundläggande förståelse för grundskolans och gymnasieskolans framväxt och position i samhället ur ett utbildningspolitiskt, utbildningsfilosofiskt och läroplansteoretiskt perspektiv. Ett mål är också att den studerande ska utveckla en förståelse för lärarutbildningens framväxt i ett samhälleligt sammanhang. Vidare ska den studerande utveckla förståelse för innebörden i och värdet av ett vetenskapligt förhållningssätt i läraryrket samt grundläggande förmåga att betrakta utbildningsväsendets samhällsuppdrag ur olika perspektiv.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för framväxten av grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt ange utbildningspolitiska och utbildningsfilosofiska argument som kan förklara denna framväxt
 • visa kunskap om aktuell politisk styrning och organisation av dagens skolväsende, med särskild tonvikt på grundskolans senare år och gymnasieskolan
 • reflektera över verksamhetens styrdokument i relation till utbildningspolitiska, läroplansteoretiska och utbildningsfilosofiska begrepp
 • genomföra en undersökning av skola och läraryrket som problemområde samt reflektera över vetenskapliga aspektera av denna
 • visa kännedom om den egna lärarutbildningen som en politisk konstruktion
 • jämföra den svenska skolans samhällsuppdrag med några andra länders motsvarande uppdrag
 • visa förmåga att inta ett vetenskapligt förhållningssätt gentemot verksamheten i skolan
 • visa förmåga att använda estetiska uttrycksformer
 • visa förmåga att i hantera digitala verktyg i samband med studierna
 • visa kunskaper i vetenskapligt skrivande
 • visa förmåga att samverka med medstuderande
 • visa förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift