Kurs PE3016

Högskolans uppdrag. Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning II

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningens övergripande mål är att kursdeltagaren ska utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan.

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:

  • visa kunskaper om studenters lärande i högre utbildning utifrån teori och forskning med utbildningsvetenskaplig relevans eller motsvarande utifrån relevant konstnärligt utvecklingsarbete.
  • planera, undervisa i, examinera samt utvärdera högskoleutbildning på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom det egna kunskapsområdet och att stödja individers och gruppers lärande.
  • anlägga ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen och till värdegrundsfrågor såsom vetenskaplighet/konstnärlighet, demokrati, jämställdhet och likabehandling i den högre utbildningen.
  • visa kunskaper om samhällets mål och regelverk för verksamheten inom högre utbildning.
  • tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat/resultat av konstnärligt utvecklingsarbete som grund för utveckling av utbildningen och av den egna professionen.
  • redovisa ett självständigt arbete som behandlar utbildning och undervisning inom det egna kunskapsområdet relaterat till relevant utbildningsvetenskaplig teori och forskning.