Kursplan

Högskolans uppdrag. Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning II

Kurskod
PE3016
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Pedagogik (PEA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2011-11-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-11-11.
Reviderad
Reviderad 2013-06-04.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-05-27.

Lärandemål

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningens övergripande mål är att kursdeltagaren ska utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan.

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:

  • visa kunskaper om studenters lärande i högre utbildning utifrån teori och forskning med utbildningsvetenskaplig relevans eller motsvarande utifrån relevant konstnärligt utvecklingsarbete.
  • planera, undervisa i, examinera samt utvärdera högskoleutbildning på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom det egna kunskapsområdet och att stödja individers och gruppers lärande.
  • anlägga ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen och till värdegrundsfrågor såsom vetenskaplighet/konstnärlighet, demokrati, jämställdhet och likabehandling i den högre utbildningen.
  • visa kunskaper om samhällets mål och regelverk för verksamheten inom högre utbildning.
  • tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat/resultat av konstnärligt utvecklingsarbete som grund för utveckling av utbildningen och av den egna professionen.
  • redovisa ett självständigt arbete som behandlar utbildning och undervisning inom det egna kunskapsområdet relaterat till relevant utbildningsvetenskaplig teori och forskning.

Innehåll

Högskolans mål och regelverk samt högskolans värdegrund utgör huvudinnehåll i kursen. Detta innehåll knyts nära till frågor om undervisning och lärande.

Innehållet är planerat för att deltagarna ska kunna anknyta till det egna läraruppdraget och den egna undervisningsmiljön – ämnet, akademin och högskolan – varvid högskolans olika mål och visioner utgör ett levande inslag i kursen.

Examinationsformer

Deltagande i undervisningen är obligatoriskt. Frånvaro från ett kurstillfälle tas igen genom deltagande i motsvarande kurstillfälle nästa gång kursen ges. I särskilda fall kan en ersättningsuppgift genomföras, men det är att betrakta som ett undantag från praxis.

Examination sker genom deltagande i kurstillfällena och genom att de i kursen ingående uppgifterna genomförs och redovisas:

  • en inventering av gällande styr- och policydokument med särskilt fokus på frågorna om högskolans uppdrag (kritisk granskning, forskningsanknytning, internationalisering eller allas lika möjligheter) redovisas muntligt,
  • författande av ett självständigt arbete, enskilt eller i liten grupp, samt seminariebehandling av detsamma,
  • skriftlig formulering av den egna pedagogiska grundsynen.

Arbetsformer

Arbetsformer är litteraturläsning och seminarier, enskilda uppgifter och gruppuppgifter. Upplägget är avsett att stimulera ett samtal där litteraturen, de egna erfarenheterna och kurskamraternas erfarenheter bidrar till att deltagarna uppnår kursmålen.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav

  • Godkänt resultat på kursen “Lärande och undervisning i högskolan. Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning I, 7,5 hp“ eller motsvarande.

Övrigt

Kursen utgår från Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds rekommendationer om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning från 2005.

Kursen ingick i huvudområdet Pedagogik till och med 2012-01-23.