Kurs PA2012

Kollektiva lärprocesser och lärande organisation

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Personal och arbetsliv

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla en förmåga att främja kollektivt lärande i en organisation.

Kunskap och förståelse
Efter kursens slut ska studenten kunna:

  • diskutera olika teorier som behandlar en lärande organisation (1)
  • diskutera olika perspektiv på lärande organisation (2)
  • analysera och problematisera hur kollektivt lärande kan organiseras (3)

Färdigheter och förmågor
Efter kursens slut ska studenten kunna:

  • reflektera över hur kollektiva lärprocesser kan främjas (4)
  • planera och genomföra aktiviteter med syfte att skapa kollektivt lärande (5)
  • argumentera för hur kollektivt lärande kan främjas på en arbetsplats (6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter kursens slut ska studenten kunna:

  • visa förståelse för olika perspektiv på lärande organisation och dess konsekvenser för hur lärande kan främjas (7)