Kurs MC3028

Examensarbete för magisterexamen i fysioterapi

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupad kunskap inom huvudområdet fysioterapi
  • söka, kritiskt värdera, tolka och syntetisera vetenskapliga publikationer och visa insikt i teorier och begrepp inom valt problemområde
  • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera problemställning och syfte för en vetenskaplig undersökning, med relevans för ämnet och utgående från det aktuella forskningsläget
  • genomföra en forskningsetisk risk/nyttoanalys utifrån forskningsetiska principer
  • genomföra en vetenskaplig undersökning med relevant design, metod och analys samt argumentera för och kritiskt reflektera över val av design, metod och analys i relation till undersökningens syfte
  • analysera och värdera resultat i relation till tidigare forskning, värdera den kliniska betydelsen av resultat samt presentera förslag till vidare forskning
  • försvara eget självständigt arbete samt kritiskt granska och värdera annat examensarbete med avseende på vetenskaplighet, innehåll och struktur samt som opponent leda en kritisk diskussion med respondent.
Startar och slutar:
v3, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Kandidatexamen i fysioterapi eller fysioterapeutexamen om minst 180 högskolepoäng samt minst 7,5 hp i forskningsmetodik på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3A69
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig