Kursplan

Examensarbete för magisterexamen i fysioterapi

Kurskod
MC3028
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Akademi
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Medicinsk vetenskap (MCA)
Ämnesgrupp
Medicin
Utbildningsområde
Medicinska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Fysioterapi1
Vårdvetenskap2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1E
2A1E
Fastställd
Fastställd 2017-08-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-01-15.
Reviderad
Reviderad 2018-11-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2018-11-01.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupad kunskap inom huvudområdet fysioterapi
 • söka, kritiskt värdera, tolka och syntetisera vetenskapliga publikationer och visa insikt i teorier och begrepp inom valt problemområde
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera problemställning och syfte för en vetenskaplig undersökning, med relevans för ämnet och utgående från det aktuella forskningsläget
 • genomföra en forskningsetisk risk/nyttoanalys utifrån forskningsetiska principer
 • genomföra en vetenskaplig undersökning med relevant design, metod och analys samt argumentera för och kritiskt reflektera över val av design, metod och analys i relation till undersökningens syfte
 • analysera och värdera resultat i relation till tidigare forskning, värdera den kliniska betydelsen av resultat samt presentera förslag till vidare forskning
 • försvara eget självständigt arbete samt kritiskt granska och värdera annat examensarbete med avseende på vetenskaplighet, innehåll och struktur samt som opponent leda en kritisk diskussion med respondent.

Innehåll

I kursen ingår att planera, genomföra och sammanställa en vetenskaplig undersökning inom fysioterapi i enlighet med forskningsprocessens olika delar. I kursen ingår även försvar av examensarbetet samt kritiskt granskning av annat examensarbete.

Examinationsformer

Deltagande vid PM-seminarium samt presentation och respondentskap av ett skriftligt examensarbete, samt granskning och opponentskap av annat examensarbete. Examensarbetet, respondentskap samt opponentskap ska genomföras inom givna tidsramar. Examinationen bedöms utifrån såväl skriftligt innehåll som aktivt respondent- opponentskap.

Arbetsformer

Självständigt arbete, handledning och obligatoriskt PM-seminarium.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

 • SEM1 PM-seminarium, 0 hp
 • EX1 Examensarbete, 15 hp

Vid slutseminarium har studenten 10 arbetsdagar på sig att lämna in komplettering, varefter betyg sätts. För slutbetyget godkänt (G) på hel kurs krävs att båda momenten bedömts med resultatet godkänt (G).

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen i fysioterapi eller fysioterapeutexamen om minst 180 högskolepoäng samt minst 7,5 hp i forskningsmetodik på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Magisterprogram i fysioterapi.

Summary in English

After completing the course, the student shall be able to

 • demonstrate in-depth knowledge from the field of physiotherapy
 • seek, critically evaluate, interpret and synthesize scientific publications and demonstrate insight into theories and concepts within the chosen field of study
 • demonstrate the ability to independently identify and formulate both a research question and an aim of a scientific study that is relevant for physiotherapy and that is based on current research
 • conduct a research ethical risk / benefit analysis based on the ethical principles of research
 • conduct a scientific study with relevant design, methodology and analysis, as well as argue and critically reflect on the choice of design, methodology and analysis in relation to the purpose of the study
 • analyse and evaluate results in relation to previous research, evaluate the clinical significance of these results, and present proposals for further research
 • defend their own independent work as well as critically review and evaluate other students` work with regard to science, content and structure and also as an opponent lead a critical discussion with the respondent.