Kurs LI1040

Litteraturvetenskap: Litteraturdidaktik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Litteraturvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa insikt i bokläsandets och litteraturens roll i skolan
  • visa kunskap om berättande i nya medier
  • redogöra för estetiska lärprocessers betydelse för att utveckla ungdomars språk och läsande
  • göra didaktiska ställningstaganden i relation till skolans centrala mål och styrdokument
  • analysera, reflektera över och tolka olika litterära texters funktion och betydelse för ungdomars språkutveckling, identitetsskapande och lärande.