Kurs IK1099

IT och samhällsplanering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Informatik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig kunskap om principer och metoder för att designa och använda relationsdatabaser.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
  • förklara normaliseringens betydelse för en designlösning av en relationsdatabas
  • förklara betydelsen av att designa bra identifierare för tabeller i relationsdatabaser
  • välja lämpliga objekt och metoder via programmeringsspråk för klient- och seversida för att i webbapplikationer kunna hämta och presentera data från databaser.
Färdighet och förmåga
  • tillämpa grundläggande principer för relationsdatabaser i enlighet med relationsmodellen
  • använda begreppsmodellering samt grafiska beskrivningstekniker för att designa relationsdatabaser som svarar mot lägst tredje normalformen
  • manipulera (söka, lägga till, ändra och ta bort) data och skapa, ändra samt ta bort databasobjekt med hjälp av SQL.
  • skapa webbapplikationer för att hämta och presentera data från databaser med hjälp av programmeringsspråk för klient- och serversida.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • använda normalisering för att analysera, verifiera och modifiera en datamodell så att den uppfyller tredje normalformen